Label: haramnya kezhaliman

Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?

Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?